Service Document Algemene voorwaarden Privacy beleid


Inhoud

 1. Overeenkomst 

 2. Betaalmogelijkheden 

 3. Begeleiding en Dienstverlening

 4. Studiereglement 

 5. Examenreglement 

 6. Klachtenregeling

Overeenkomst 

Schrijf je je in voor een opleiding, dan ga je met Beauty Academy Eye For You een overeenkomst aan. De afspraken die erbij horen, zetten we graag voor je op een rij. Met je inschrijving ga je akkoord met het studiereglement van Beauty Academy Eye for You.

Betaalmogelijkheden 

Bij Beauty Academy Eye for You kun je op twee verschillende manieren betalen: 

 1. Eenmalige betaling 

 2. Betaling in Termijnen (alleen voor meerdaagse opleidingen) 


Begeleiding en dienstverlening 

Deskundige begeleiding door ervaren docenten

Vanaf je inschrijving tot aan het diploma krijg je begeleiding van een ervaren 

vakdocent. Onze docenten hebben jarenlang ervaring in het vakgebied dat zij begeleiden. Tijdens je studie kan je altijd een beroep doen op jouw docent.  

Bij Beauty Academy Eye For You geldt voor diverse opleidingen een combinatie van klassikale bijeenkomsten met e-learning (Blended Learning). Tot 3 maanden na het beëindigen van je opleiding heb je toegang tot het online lesmateriaal. Voor degene die thuis geen faciliteiten heeft om aan Elearning deel te nemen is er op de academy een computer/tablet beschikbaar. Reserveren gaat per Email via informatie@beautyacademy.nl  

Wij zijn je graag van dienst. Heb je nog vragen? Wij zijn van maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot 18.00 uur bereikbaar via email, whatsapp groepen en telefonisch op telnr. 0307070347,  Wij helpen je graag.

Je ontvangt een diploma of certificaat

Bij de studie van jouw keuze is een certificaat en/of diploma verbonden. Doe je geen examen, dan ontvang je een certificaat van deelname. Slaag je onverhoopt niet, dan begeleiden wij je graag verder om het examen te halen.

Studiereglement 

Algemene Voorwaarden Beauty Academy Eye For You 

Duidelijke afspraken voor een soepel verloop van je studie 

Schrijf je je in voor een opleiding, dan ga je met Beauty Academy Eye For You een overeenkomst aan. De afspraken die erbij horen, zetten we graag voor je op een rij. 

Met je inschrijving ga je akkoord met het studiereglement van Beauty Academy Eye For You. Algemene voorwaarden Beauty Academy Eye For You 

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden 

Beauty Academy Eye For You: Het opleidingsinstituut (opdrachtnemer) Cursist/student: De organisatie of natuurlijke persoon die een (cursus/opleiding) overeenkomst heeft afgesloten met 

Beauty Academy Eye For You (opdrachtgever). 

Website: De website van Beauty Academy Eye For You 

www.beautyacademy.nl 


ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Beauty Academy Eye For You en op alle door Beauty Academy Eye For You gesloten overeenkomsten, voor zover daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk niet is afgeweken. 

Door inschrijving voor een cursus/opleiding verklaart de cursist/student zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien een gevolmachtigde zorgt voor de inschrijving van een cursist (zoals inschrijving van een werknemer), dan verplicht de gevolmachtigde zich jegens Beauty Academy Eye For You de algemene voorwaarden aan die cursist bekend te maken en op te leggen.

Studiereglement 

ARTIKEL 3 – Inschrijving en Diplomering 

3. U kunt zich op verschillende manieren inschrijven: Schriftelijk of via internet. Door U in te schrijven, verklaart U zich akkoord met deze voorwaarden U ontvangt via een brief of e-mail een bevestiging van de inschrijving van Beauty Academy Eye For You. Door de verzending van deze brief of e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. 

3.1 De overeenkomst tussen de cursist/student en Beauty Academy Eye For You komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cursist/student. De cursist/student aanvaardt het aanbod door inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website of via een inschrijving van een uitgeprint inschrijfformulier. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. 3.2 De cursist/student verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende cursus/opleiding behorende lessen met bijbehorende huisregels. Certificering vindt slechts plaats na het door cursist/student naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende cursus/opleiding en na het voldoen van het volledige cursus/lesgeld aan Beauty Academy Eye For You. 3.3 Elke deelnemer ontvangt bij voldoende aanwezigheid een Deelname Certificaat. Dit houd in dat er aan de Norm is voldaan. Voor de opleidingen All-Round Hairspecialist, All-Round Nagelspecialist, Praktijkopleiding Visagie, Praktijkopleiding Schoonheidsspecialist, Permanente make-up en Microblading stellen wij extra eisen en dient een eindtoets te worden afgelegd. Bij voldoende resultaat ontvangt u dan een Certificaat van Vakbekwaamheid. Indien u voor voornoemde opleidingen geen toets wenst af te leggen dan ontvangt U een Deelname Certificaat. Is aan de opleiding van Uw keuze een examen verbonden, dan ontvangt u hier meer informatie over. Om aan examens (intern of Extern) te mogen deelnemen, moet u zich tijdig schriftelijk of per e-mail aanmelden via www.beautyonderwijs.nl/examens. Betaalt U a.u.b.tijdig het verschuldigde examengeld en controleer of u voldoet aan de eventuele toelatingseisen.
Studiereglement 

ARTIKEL 4 – Betaling 

4.1 Betaling van het cursusgeld geschiedt door middel van de betaalafspraken vermeld op uw Faktuur. Betaling door middel van een bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Beauty Academy Eye For You aangegeven bank- girorekening. Beauty Academy Eye For You behoudt zich het recht om de cursist/student de toegang tot de lessen te weigeren indien het cursusbedrag niet voldaan is. 

4.2 De cursist/student, die volgens het inschrijfformulier als wederpartij wordt aangemerkt, ontvangt een factuur van Beauty Academy Eye For You. Indien de cursist/student de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, dient een ouder/voogd na inschrijving en machtiging van het cursusgeld, een schriftelijke bevestiging met handtekening te doen toekomen aan de Beauty Academy Eye For You. 

4.3 Indien de cursist/student kiest voor een betaling in termijnen, gelden de op de factuur aangegeven termijnbedragen. 

Artikel 5 – niet tijdige betaling 

5,0 De cursist gaat bij inschrijving en accoordverklaring met deze voorwaarden een financiële verplichting aan. 

5.1 Indien de cursist/student de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, is de cursist/student zonder ingebrekestelling in verzuim. Dit betekent dat de cursist/student vanaf het vervallen van de betaaltermijn wettelijke vertragingsrente verschuldigd is. 5.2 Indien de cursist/student de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, komen extra kosten die Beauty Academy Eye For You moet maken om het aan Beauty Academy Eye For You toekomende bedragen te innen, voor rekening van de cursist/student. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Studiereglement 

5.3 Termijnbetalingen: Bij herhaaldelijk te late betaling van de termijnen komt de betaalafspraak te vervallen waarbij het totale bedrag van de aangegane financiële overeenkomst ineens opeisbaar is. 

ARTIKEL 6 – Bedenktijd, Annulering en Beëindiging 

6.0 Bedenktijd: Na ontvangst van de Bevestiging van uw inschrijving (lees overeenkomst) heeft u 14 dagen Bedenktijd, de tijd dus om kostenloos van uw opleiding af te zien. Deze bedenktijd geldt niet bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst. Indien U dus inschrijft voor een opleiding die binnen 14 dagen na inschrijving start, Starten wij meteen met alle voorbereidingen en wordt uw lespakket speciaal voor u besteld en stemt u dus in met het vervallen van de Bedenktijd.en verklaart U afstand te doen van uw recht op ontbinding. U bent dus het volledige lesgeld met kosten voor het lespakket verschuldigd. 

6.1. Voor Annulering kunt U het contactformulier op onze website www.beautyacademy.nl gebruiken. Wilt u a.u.b. In de correspondentie als onderwerp “ANNULEREN OPLEIDING” gebruiken. 

Als annuleringsdatum houdt Beauty Academy Eye For You de datum van poststempel of de datum van binnenkomst via elektronische weg aan. De annulering is pas definitief na een ontvangstbevestiging van Beauty Academy Eye For You, tenzij de annulering via aangetekende brief heeft plaatsgevonden. Bij annulering vanaf 15 dagen na inschrijving bent u altijd 10% 

annulering -en administratiekosten verschuldigd van het cursusgeld met een minimum van 25,00 Euro en een maximum van 350,00 Euro. Op bestelling voor de Cursist aangekochte pakketten en boeken kunnen na 14 dagen vanaf inschrijving niet worden teruggenomen. En dienen geheel betaald te worden. 6.2. Bij annulering of wijziging van 7 tot 14 dagen voor de opleiding bent u 50% verschuldigd van de lesovereenkomst. 6.3 Bij annulering of wijziging van 24 uur tot 7 dagen voor de opleiding bent u 75%,- verschuldigd. Daarna bent u altijd 100% verschuldigd van de lesovereenkomst.

Heb je het lesgeld vooruitbetaald, dan betalen wij dat binnen 14 dagen (gedeeltelijk) terug naar rato van de nog niet verstreken lesdagen. Betaal je in termijnen dan moet je de achterstallige lesgelden nog voldoen. Studiemateriaal waarvoor je niet betaald hebt, dien je voldoende gefrankeerd aan Civas te retourneren.

Studiereglement 

6.4 Als u bent verhinderd, mag u 24 uur voor aanvang van de opleiding een vervanger naar 

de opleiding sturen. 

U geeft de naam van de afgevaardigde 24 uur voor aanvang van de opleiding schriftelijk per 

brief, of e-mail door aan Beauty Academy Eye For You. 

6.5 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u altijd de volledige deelnamekosten verschuldigd 6.6. Tussentijdse beëindiging 

In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding. 6.7 Indien de cursist/student, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn 6.8 Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding. 6.9 Beauty Academy Eye For You behoudt zich het recht voor de cursusdata en/of locatie, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. Bij wijziging van de cursusdata en/of locatie worden de cursisten hiervan uiterlijk 24 uur voor de (eerste) les van de betreffende cursus op de hoogte gebracht. 6.10 In geval van volledige Annulering van de opleiding wordt het (restant)bedrag cq. aanbetaling aan de deelnemer terugbetaald.

Studiereglement 

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid. 

7.1 Beauty Academy Eye For You is niet verder aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid. Beauty Academy Eye For You is slechts aansprakelijk voor de schade waartoe Beauty Academy Eye For You zich door middel van een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren. 

7.2 Beauty Academy Eye For You en vertegenwoordigers van Beauty Academy Eye For You zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een opleiding. 

ARTIKEL 8 – Huisregels 

8. De cursist/student dient zich te gedragen volgens de huisregels van Beauty Academy Eye For You. Indien de cursist/student zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van het opleidingsinstituut dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten/studenten toebrengt, behoudt Beauty Academy Eye For You zich het recht na de cursist/student officieel te hebben gewaarschuwd, over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst met de cursist/student. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats 8.1 Een half uur voor aanvang van de les wordt de cursist/student toegang geboden tot het pand van Beauty Academy Eye For You. De cursist/student wordt geacht op tijd, althans voor aanvang van de les, aanwezig te zijn. 8.2 Tijdens de les is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. 8.3 De cursist/student wordt geacht de aan hem/haar toegewezen werkplek na gebruik schoon en ordelijk achter te laten. De cursist/student wordt geacht de materialen gereinigd achter te laten. 

8.4 Bij absentie van de cursist/student als gevolg van ziekte of andere dringende reden dient de cursist/student zich van tevoren, althans minimaal 24 uur van tevoren af te melden via het daartoe bestemde telefoonnummer van Beauty Academy Eye For You.

Studiereglement 

8.5 De cursist/student dient voorbereid in de lessen te verschijnen. Voorwaarde hiertoe is het meenemen van de benodigde materialen, boeken en modellen, en daarnaast de gemaakte huiswerkopdracht(en). 

8.6 Van de cursist/student wordt tijdens de cursus een actieve en gemotiveerde houding verwacht. 

8.7 Roken is binnen het pand en binnen 5 meter van de voordeur van Beauty Academy Eye For You niet toegestaan. 

ARTIKEL 9 – Bijkomende benodigdheden 

De cursist/student dient zelf zorg te dragen voor gedurende de cursus benodigde modellen. Wanneer het de cursist/student en daarbij ook een medecursist/student niet is gelukt zich van een model te voorzien, Kan men een verzoek indienen om gebruik te maken van een model via de Beauty Academy Eye For You. Beauty Academy Eye For You kan echter in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enig afwezigheid voor een door haar geregelde model. ARTIKEL 10 – Auteursrechten 

De Beauty Academy Eye For You doet er alles aan om fouten in het studiemateriaal te voorkomen. Mocht U desondanks klachten hebben, meld deze dan binnen een maand na ontvangst van het studiemateriaal aan: Beauty Academy Eye For You, Leidse Rijn 6, 3454 PZ, De Meern. 10.1 De auteursrechten op het door Beauty Academy Eye For You vervaardigde en aan de cursist/student verstrekte lesmateriaal berust bij Beauty Academy Eye For You. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor de eigen studie is dus niet toegestaan Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te weten Beauty Academy Eye For You. 

10.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen vermeld in de studiegids en op de website.

Studiereglement 

ARTIKEL 11 - De Wet Bescherming Persoonsgegevens 

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we U te kennen dat alle door U verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. 

Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van studenten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van een Nieuwsbrief over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. 

De Beauty Academy Eye For You verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wilt U geen Nieuwsbrief meer van ons ontvangen, dan kunt U ons dat schriftelijk of via electronische weg meedelen. 


ARTIKEL 12 – Garantiebepalingen

Beauty Academy Eye For You staat ervoor in dat haar diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het opleidingsaanbod vermelde procedures, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Studiereglement 

ARTIKEL 13 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden 

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Beauty Academy Eye For You. worden gewijzigd. Wijzigingen worden ten minste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan op de website van Beauty Academy Eye For You bekend gemaakt. De cursist/student wordt van een wijziging van de algemene voorwaarden persoonlijk op de hoogte gesteld. 


ARTIKEL 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Beauty Academy Eye For You is Nederlands Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. De rechtbank te Utrecht is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook te downloaden op: http://beautyacademy.nl/extrainfo.pdf


Examenreglement

In het examenreglement wordt u geïnformeerd over alle spelregels en procedures die worden gehanteerd bij het examen. Voor iedere kwalificatie ofwel diplomering is er een algemeen examenreglement.


ARTIKEL 1. INSCHRIJVING EXAMENS 

1.1    De kandidaat dient zich digitaal aan te melden voor het theorie- en 

praktijkexamen. Aanmelden kan op https://live.beautyacademy.nl

1.2    Tot de examens kan een ieder worden toegelaten die voldoet aan de volgende 

voorwaarden: 

 • De kandidaat staat ingeschreven bij het opleidingsinstituut Beauty Academy Eye For You. 

 • Indien de kandidaat achterstallige betalingen heeft kan Beauty Academy Eye For besluiten de kandidaat uit te sluiten van het examen, danwel de behaalde examenresultaten,  certificeringen en diplomeringen niet te overhandigen totdat de achterstallige betalingen zijn voldaan. 

 • Tot de examens van vervolgopleidingen of opleidingen niveau 4 gelijkluidende kwalificaties kunnen alleen kandidaten worden toegelaten die hebben voldaan aan de diploma-eisen basisdiploma’s of niveau 3 diploma’s.


1.3    Beauty Academy zal na aanmelding van de kandidaten de inschrijfprocedure 

als volgt uitvoeren:

 • De kandidaat ontvangt een bevestiging van aanmelding voor het examen. 

 • De kandidaat ontvangt een factuur voor de examengelden. Examengelden zijn opvraagbaar bij Beauty Academy Eye For You. 

 • De inschrijving van het examen voor de kandidaat is pas definitief indien Beauty Academy een succesvolle betaling heeft ontvangen van de betreffende kandidaat. 

 • Nadat de kandidaat is ingeschreven voor het examen, verstuurt Beauty Academy Eye For You een examenoproep met de definitieve datum en tijd van het examen per e-mail. 

 • Nadat Beauty Academy Eye For You de examenoproepen heeft verstuurd is het examen definitief en is kosteloos afmelden voor  examens niet meer mogelijk.


ARTIKEL 2. VRIJSTELLINGEN

2.1    Het is mogelijk om vrijstelling voor onderdelen van de opleiding of voor examens op basis van eerder behaalde diploma’s of certificaten te kunnen krijgen. Deze bewijsstukken worden beoordeeld op vergelijkbaarheid en geldigheid. Bewijsstukken voor vrijstelling, afgegeven vrijstellingen en behaalde deelresultaten van de opleiding zijn niet onbeperkt geldig. Deze mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. 

2.2    Wie denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling voor onderdelen van de

opleiding kan een vrijstellingsformulier aanvragen via informatie@beautyacademy.nl, bij voorkeur in de eerste maand van de opleiding.

2.3      Wie denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor het examen kan

deze via school aanvragen bij het extern examenbureau, bij voorkeur in de eerste maand van de opleiding.

ARTIKEL 3. AANGEPASTE EXAMINERING 

3.1    Indien Beauty Academy Eye For You een dyslexieverklaring heeft geregistreerd zal Beauty Academy Eye For You volgens de dyslexieverklaring registreren welke hulpmiddelen nodig zijn. Een dyslexieverklaring kan door de kandidaat worden gemaild naar informatie@beautyacademy.nl 


ARTIKEL 4. INHOUD, VORM EN PLANNING EXAMENS 

4.1    De kandidaat kan zich op de hoogte stellen over de inhoud van het examen, de exameneisen en de voorwaarden en eisen die gelden bij het betreffende examen (bijvoorbeeld eisen aan modellen) door documenten die uitgereikt worden door de Docent(e).

4.2    Theorie- en praktijkexamens op de centrale locatie van Beauty Academy worden na inschrijving van het examen ingepland door Beauty Academy, afdeling 

planning. Vooraf de aanvang van de examens ontvangt de examendeelnemer de examenoproep met daarop de examentijd en examenlocatie. Het  is niet mogelijk om een gewenste datum en tijd door de examendeelnemer vast te leggen. 


4.3    Uiterlijk twee tot zes weken na afname van de examens ontvangt de kandidaat de definitieve examenuitslag per mail of telefoon.

4.4    Na afname van ieder examen, wordt aan de kandidaten een 

tevredenheidsonderzoek aangeboden. Deze wordt anoniem verwerkt.  


ARTIKEL 5. ORGANISATIE EXAMENS 

5.1    Examens worden georganiseerd volgens de daartoe gestelde regels en 

procedures.

5.2    De examens zijn niet openbaar. Een verzoek tot het bijwonen van het examen 

door anderen dan een kandidaat of aanwezigen in functie, dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van Beauty Academy Eye For You, waarna de directie een besluit neemt en dit gemotiveerd aan de verzoeker mededeelt.  


5.3     De kandidaat moet zich bij ieder examen legitimeren met een officieel en geldig  legitimatiedocument. 

5.4     Voor het theorie-examen geldt:

 • Het examen eindigt op de daartoe gestelde examentijd. Het is niet mogelijk om examens op een ander  tijdstip en of datum af te leggen dan Beauty Academy het examen heeft ingepland.  

 • Indien een deelnemer klaar is mag deze de examenzaal in stilte verlaten.  

 • Het is niet mogelijk om tijdens het theorie examen gebruik te maken van het toilet of om andere redenen de  examenzaal te verlaten.  

 • Bij fraude wordt het examen nietig verklaard en is deelname aan verdere examens uitgesloten. Bij  identiteitsfraude wordt aangifte gedaan bij de politie.  

 • Een geldig identiteitsbewijs en de examenoproep dienen tijdens het gehele examen op de hoek van de  examentafel te liggen.  

 • De surveillant heeft het recht om actief te controleren op fraude. De deelnemer wordt geacht hieraan mee  te werken.  

 • Een herexamen kan pas na 14 dagen worden ingepland. 

5.5     Voor het praktijkexamen geldt: 

 • De kandidaat is 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig.

 • Kandidaten die te laat zijn kunnen niet meer deelnemen aan het examen. Restitutie van het examengeld is niet mogelijk.   

 • De kandidaat is verantwoordelijk voor het meenemen van een geschikt en passend examenmodel, volgens de voorwaarden en instructies van het examen. Indien dit model niet voldoet aan de in de exameninstructies gestelde voorwaarden, wordt de kandidaat die het model heeft meegebracht van deelname aan het examen uitgesloten en heeft deze kandidaat geen recht op restitutie van het examengeld.

 • De kandidaat is verantwoordelijk voor het model waarop het examen wordt uitgevoerd.

 • Het model tekent een deelnameformulier waarin gewezen wordt op de risico’s en het dragen van het eigen risico als model wordt aanvaard. Indien het model minderjarig is dient een ouder of voogd vooraf  toestemming te verlenen.  

 • De examens staan onder toezicht van een dagcommissie, bestaande uit een of twee assessoren.

 • Voor iedere examendag kunnen andere assessoren en voorzitters worden aangesteld. 

 • Mededelingen ten aanzien van de examenopdrachten worden door de dagcommissie gedaan. Dit geschiedt aan alle deelnemers. 

 • Een assessor heeft het recht om de kandidaat te stoppen als de handelingen schade kunnen berokkenen.  

 • Bij fraude wordt het examen nietig verklaard en is deelname aan verdere examens uitgesloten. Bij identiteitsfraude wordt aangifte gedaan bij de politie.  

 • Assessoren geven na afloop van het examen geen mondelinge uitleg over de uitslag van het examen of het verloop van het examen. 


ARTIKEL 6. VERZUIM

6.1    Te laat gekomen kandidaten kunnen niet worden toegelaten tot het examen. Bij niet aanwezigheid of niet uitvoeren van de examenopdrachten wordt dit 

aangemerkt als ‘geen cijfer’. Ditzelfde geldt wanneer  het model van de examendeelnemer niet voldoet aan de gestelde eisen. Geen van deze situaties geven recht op restitutie van het examengeld.


ARTIKEL 7. ONREGELMATIGHEDEN

7.1     Te laat gekomen kandidaten kunnen niet worden toegelaten tot het examen. Bij niet aanwezigheid of niet uitvoeren van de examenopdrachten wordt dit 

aangemerkt als ‘geen cijfer’. Ditzelfde geldt wanneer  het model van de examendeelnemer niet voldoet aan de gestelde eisen. Geen van deze situaties geven recht op restitutie van het examengeld.

7.2     De kandidaten zijn gehouden aanwijzingen van de examenvoorzitter op te 

volgen.  


7.3     De examenvoorzitter heeft het recht een kandidaat van verdere deelneming aan een examen uit te sluiten en terstond te doen verwijderen, indien deze zich heeft schuldig gemaakt aan overtreding van dit reglement dan wel op andere wijze zich gedraagt in strijd met de gegeven aanwijzingen. Wordt een kandidaat van verdere deelneming aan het examen uitgesloten of trekt hij zich terug tijdens het examen, dan wordt hij geacht niet aan het examen te hebben deelgenomen. De kandidaat kan daarbij geen recht op teruggave van het examengeld doen gelden.  

7.4     Indien een kandidaat bij het examen fraudeert, kan de examencommissie deze 

kandidaat het recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te 

wijzen examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te 

bepalen termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het  bevoegd gezag op voorstel van de examencommissie de inschrijving voor de examens van de betrokkene definitief beëindigen. 

7.5     Tijdens de examens mogen door de kandidaten en modellen geen beeld- en 

geluidsopnamen worden gemaakt. Kandidaten kunnen worden uitgesloten van 

examens en examenresultaten worden ongeldig verklaard. 

7.6     Bij constatering van fraude heeft de voorzitter het recht om het examen af te 

breken en ongeldig te verklaren. Bij identiteitsfraude wordt altijd aangifte gedaan 

bij de politie. 

7.7     Beauty Academy Eye For You kan geluids- en of beeldopnamen maken bij de 

afname van examens voor kwaliteitsdoeleinden. Er  kunnen geen rechten 

worden ontleend aan deze opnamen.  


ARTIKEL 8. UITSLAG

8.1     De kandidaat is voor de praktijktoets en theorietoets geslaagd wanneer hiervoor tenminste het cijfer 6 (zes) is behaald of anders vermeld in het toetsplan.  

8.2     De kandidaat die niet aan de bovenvermelde slagingsnorm voor een examen 

voldoet, is  afgewezen, zijnde niet geslaagd. Het (deel) examen dient te worden 

herkanst. Het aanmelden voor de herkansing en het daarvoor gegeven termijn gaat altijd in overleg met de docent/ afdeling planning. 

8.3     De uitslag van de examens wordt binnen twee tot zes weken bekend gemaakt 

aan de kandidaat. 

8.4     De eindbeoordeling van een examen wordt uitgedrukt in gehele getallen van 1 

t/m 10 of (on)voldoende, goed.  De waardering van deze getallen is als volgt:  

   

 • 1 t/m 5 = Onvoldoende

 • 6 t/m 7 = Voldoende

 • 8 t/m 10 = Goed


Indien examencijfers dienen te worden afgerond, wordt het getal indien het 

eerste cijfer achter de  komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven  afgerond. 

8.5     Met betrekking tot de theorie-examens geldt: de examencommissie stelt 

voorafgaand aan het examen de juiste antwoorden en normering voorlopig vast. 

De examencommissie heeft de bevoegdheid na analyse van de uitslag van het examen de normering en de juiste antwoorden definitief vast te stellen. 

8.6     Met betrekking tot de praktijkexamens geldt: de dagcommissie praktijkexamens legt de beoordelingsnormen schriftelijk of digitaal vast. Per examendeelnemer wordt een beoordelingsoverzicht opgesteld waarop assessoren ieder onafhankelijk hun beoordeling van de verschillende aspecten uitdrukken aan de hand van de verstrekte beoordelingsnormen. Op basis van de beoordelingsoverzichten geven de assessoren ieder afzonderlijk hun beoordeling en komen tot een eindcijfer of -waardering (on)voldoende. 


ARTIKEL 9. DIPLOMERING

9.1    Een kandidaat die voldoet aan de slagingsnorm van het examen behorende 

examens ontvangt vanuit Beauty Academy Eye For You een Diploma.

9.2     Ten bewijze dat een opleiding met goed gevolg is afgesloten, reikt de 

examencommissie een Bewijs van Bekwaamheid uit. 


ARTIKEL 10. INZAGE- EN BESPREEKRECHT EN BEWAARTERMIJN 

10.1     Beauty Academy Eye For You bewaart de examenbescheiden ten minste 

gedurende 3 maanden na afloop van het  betreffende examen.  

Persoonsgegevens van de kandidaten, behaalde cijfers en de uitslag van het examen worden bewaard in het archief van Beauty Academy Eye For You. 

10.2     Alle examenbescheiden blijven eigendom van Beauty Academy Eye For You. Een kandidaat heeft inzagerecht en kan binnen 6 weken na afname van het examen 

een afspraak maken om de examenstukken in te zien op  locatie van Beauty Academy Eye For You. 

10.3     Inzage voor het theorie examen is mogelijk op afspraak bij Beauty Academy Eye For You. Een inzage dient per mail aangevraagd te worden via 

informatie@beautyacademy.nl 


ARTIKEL 11. BEZWAAR EN BEROEP

11.1     Een kandidaat die van mening is dat het examen niet volgens het 

examenreglement verloopt of is verlopen en daardoor rechtstreeks in zijn/haar 

belangen wordt getroffen, kan daarvan binnen twee dagen na het afleggen van het examen schriftelijk een melding maken.  

11.2     De examinator neemt samen met de docent de melding op en deze zal verder 

worden opgenomen door het management van Beauty Academy Eye For You. 

Het management kan de kandidaat om een nadere toelichting verzoeken (mondeling of schriftelijk).

11.3     De kandidaat ontvangt binnen een week nadat de klacht is ingediend een 

bevestiging van ontvangst. De klacht dient deugdelijk te zijn gemotiveerd, bevat 

bij voorkeur een tip ter verbetering, is voorzien van ten minste naam, adres en woonplaats en is ondertekend.

11.4     Het management van Beauty Academy Eye For You doet binnen vier weken 

nadat de klacht is ingediend schriftelijk uitspraak over de klacht. De voornoemde 

termijn kan ten hoogste één keer worden verlengd met vier weken.

11.5     Klachten tegen de uitslag van de examens, de vaststelling van de opgaven, of 

de beoordelingsnormen zijn niet mogelijk. 


ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING

12.1     Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit examenreglement en daarbij de beschikking  krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke kent of 

redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit examenreglement noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 


ARTIKEL 13. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

13.1     Bij onvoorziene omstandigheden die niet in dit reglement zijn opgenomen beslist de betreffende examencommissie van Beauty Academy Eye For You. 

13.2    Beauty Academy Eye For You kan geen verantwoordelijkheid nemen, 

aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte en/of directe schade door 

mogelijke onvolkomenheden en omissies bij de examinering zonder dat er sprake is van opzet.  

Klachtenregeling

Hoewel wij ons inzetten om de dienstverlening zo perfect mogelijk te laten verlopen kunnen problemen ontstaan tussen deelnemers en (medewerkers van) Beauty Academy Eye For You. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor Beauty Academy Eye For You is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is ook voor iedereen in te zien op onze website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris van Beauty Academy Eye For You. (Cacharel Esajas van Care for Youth bereikbaar op tel.nr. 0617415738 en via klachten@beautyacademy.nl ) Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. Je kunt rekenen op strikte geheimhouding. De klager ontvangt binnen een week nadat de klacht is ingediend een bevestiging van ontvangst. 

De klacht dient deugdelijk te zijn gemotiveerd, bevat bij voorkeur een tip ter verbetering, is voorzien van ten minste naam, adres en woonplaats en is ondertekend. De klachtenfunctionaris van Beauty Academy Eye For You doet binnen vier weken nadat de klacht is ingediend schriftelijk uitspraak over de klacht. De voornoemde termijn kan ten hoogste één keer worden verlengd met vier weken.

Beauty Academy Eye For You is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een erkend onafhankelijke klachtencommissie: Zorg voor ZZP (zorgvoorzzp.nl) 

Indien er na behandeling van de klacht geen oplossing is gevonden dan kan de klager zijn klacht indienen bij Zorg voor ZZP. Op de website https://www.zorgvoorzzp.nl/klachtenprocedure/ is meer informatie te vinden over de klachtbehandeling. 


Bewaartermijn klachten:

Met het oog op de wet persoonsbescherming is het beleid bij Beauty Academy Eye For You om zo min mogelijk lang te bewaren. Bij het bewaren van klachten worden de volgende richtlijnen aangehouden:

 • Hoe lang hebben wij de gegevens daadwerkelijk actief nodig? Is de klacht afgehandeld of nog steeds in behandeling?

 • Als de klacht is afgehandeld, hebben wij ze op een later tijdstip nog nodig? 

 • Als de gegevens niet meer actief nodig zijn, en de gegevens hoeven niet meer opgevraagd te worden, dan worden ze verwijdert. Dit kan ook door de gegevens te anonimiseren.

 • Er zal dus steeds per klacht vastgelegd worden waarom voor een termijn is gekozen.

 

 

 

  Notities 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

  Notities 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  Notities 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________PRIVACY BELEID:


Beauty Academy Eye For You Beauty Academy Eye For You, gevestigd aan Leidse rijn 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:www.beautyacademy.nl Leidse rijn 6 0307070347
ME Venus is de Functionaris Gegevensbescherming van Beauty Academy Eye For You Hij/zij is te bereiken via maria@beautyacademy.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Beauty Academy Eye For You verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geboortedatum (optioneel)- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- IP-adres- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautyacademy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beauty Academy Eye For You verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van jouw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Om goederen en diensten bij je af te leveren- Beauty Academy Eye For You verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Beauty Academy Eye For You neemt [/ niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty Academy Eye For You) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beauty Academy Eye For You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Beauty Academy Eye For You deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beauty Academy Eye For You blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Verwerker:Strato, doel = gegevens opslagTCI, doel = uitvoeren en verwerken examens diplomering
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenBeauty Academy Eye For You gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenJe hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty Academy Eye For You en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beautyacademy.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Beauty Academy Eye For You wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligenBeauty Academy Eye For You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beautyacademy.nl