Algemene Voorwaarden Beauty Academy Eye For You 

Duidelijke afspraken voor een soepel verloop van je studie 

Schrijf je je in voor een opleiding, dan ga je met Beauty Academy Eye For You een overeenkomst aan. De afspraken die erbij horen, zetten we graag voor je op een rij. Met je inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Beauty Academy Eye For You. 


 


ARTIKEL 1 – Begrippen 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Beauty Academy Eye For You: Het opleidingsinstituut (opdrachtnemer) Cursist/student: De organisatie of natuurlijke persoon die een (cursus/opleiding) overeenkomst heeft afgesloten met 

Beauty Academy Eye For You (opdrachtgever). 

Website: De website van Beauty Academy Eye For You 

beautyacademy.nl 


ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Beauty Academy Eye For You en op alle door Beauty Academy Eye For You gesloten overeenkomsten, voor zover daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk niet is afgeweken. 


Door inschrijving voor een cursus/opleiding verklaart de cursist/student zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien een gevolmachtigde zorgt voor de inschrijving van een cursist (zoals inschrijving van een werknemer), dan verplicht de gevolmachtigde zich jegens Beauty Academy Eye For You de algemene voorwaarden aan die cursist bekend te maken en op te leggen.


ARTIKEL 3 – Inschrijving en Diplomering 

3. U kunt zich op verschillende manieren inschrijven: Schriftelijk of via internet. Door U in te schrijven, verklaart U zich akkoord met deze voorwaarden U ontvangt via een brief of e-mail een bevestiging van de inschrijving van Beauty Academy Eye For You. Door de verzending van deze brief of e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. 

3.1 De overeenkomst tussen de cursist/student en Beauty Academy Eye For You komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cursist/student. De cursist/student aanvaardt het aanbod door inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website of via een inschrijving van een uitgeprint inschrijfformulier. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. 3.2 De cursist/student verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende cursus/opleiding behorende lessen met bijbehorende huisregels. Certificering vindt slechts plaats na het door cursist/student naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende cursus/opleiding en na het voldoen van het volledige cursus/lesgeld aan Beauty Academy Eye For You. 3.3 Elke deelnemer ontvangt bij voldoende aanwezigheid een Deelname Certificaat. 


Dit houd in dat er aan de Norm is voldaan. Voor de opleidingen All-Round Hairspecialist, All-Round Nagelspecialist, Praktijkopleiding Visagie, Praktijkopleiding Schoonheidsspecialist, Permanente make-up en Microblading stellen wij extra eisen en dient een eindtoets te worden afgelegd. Bij voldoende resultaat ontvangt u dan een Certificaat van Vakbekwaamheid. Indien u voor voornoemde opleidingen geen toets wenst af te leggen dan ontvangt U een Deelname Certificaat. Is aan de opleiding van Uw keuze een examen verbonden, dan ontvangt u hier meer informatie over. Om aan examens (intern of Extern) te mogen deelnemen, moet u zich tijdig schriftelijk of per e-mail aanmelden via www.beautyonderwijs.nl/examens. Betaalt U a.u.b.tijdig het verschuldigde examengeld en controleer of u voldoet aan de eventuele toelatingseisen.


ARTIKEL 4 – Betaling 

4.1 Betaling van het cursusgeld geschiedt door middel van de betaalafspraken vermeld op uw Faktuur. Betaling door middel van een bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Beauty Academy Eye For You aangegeven bank- girorekening. Beauty Academy Eye For You behoudt zich het recht om de cursist/student de toegang tot de lessen te weigeren indien het cursusbedrag niet voldaan is. 

4.2 De cursist/student, die volgens het inschrijfformulier als wederpartij wordt aangemerkt, ontvangt een factuur van Beauty Academy Eye For You. Indien de cursist/student de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, dient een ouder/voogd na inschrijving en machtiging van het cursusgeld, een schriftelijke bevestiging met handtekening te doen toekomen aan de Beauty Academy Eye For You. 

4.3 Indien de cursist/student kiest voor een betaling in termijnen, gelden de op de factuur aangegeven termijnbedragen. 

 

Artikel 5 – niet tijdige betaling 

5,0 De cursist gaat bij inschrijving en akkoordverklaring met deze voorwaarden een financiële verplichting aan. 

5.1 Indien de cursist/student de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, is de cursist/student zonder ingebrekestelling in verzuim. Dit betekent dat de cursist/student vanaf het vervallen van de betaaltermijn wettelijke vertragingsrente verschuldigd is.

5.2 Indien de cursist/student de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, komen extra kosten die Beauty Academy Eye For You moet maken om het aan Beauty Academy Eye For You toekomende bedragen te innen, voor rekening van de cursist/student. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 

5.3 Termijnbetalingen: Bij herhaaldelijk te late betaling van de termijnen komt de betaalafspraak te vervallen waarbij het totale bedrag van de aangegane financiële overeenkomst ineens opeisbaar is. 

ARTIKEL 6 – Bedenktijd, Annulering en Beëindiging 

6.0 Bedenktijd: Na ontvangst van de Bevestiging van uw inschrijving (lees overeenkomst) heeft u 14 dagen Bedenktijd, de tijd dus om kosteloos van uw opleiding af te zien. Deze bedenktijd geldt niet bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst. Indien U dus inschrijft voor een opleiding die binnen 14 dagen na inschrijving start, Starten wij meteen met alle voorbereidingen en wordt uw lespakket speciaal voor u besteld en stemt u dus in met het vervallen van de Bedenktijd.en verklaart U afstand te doen 

van uw recht op ontbinding. U bent dus het volledige lesgeld met kosten voor het lespakket verschuldigd. 

6.1. Voor Annulering kunt U het contactformulier op onze website www.beautyacademy.nl gebruiken. Wilt u a.u.b. In de correspondentie als onderwerp “ANNULEREN OPLEIDING” gebruiken. 

Als annuleringsdatum houdt Beauty Academy Eye For You de datum van poststempel of de datum van binnenkomst via elektronische weg aan. De annulering is pas definitief na een ontvangstbevestiging van Beauty Academy Eye For You, tenzij de annulering via aangetekende brief heeft plaatsgevonden. Bij annulering vanaf 15 dagen na inschrijving bent u altijd 10% annulering -en administratiekosten verschuldigd van het cursusgeld met een minimum van 25,00 Euro en een maximum van 350,00 Euro. Op bestelling voor de Cursist aangekochte pakketten en boeken kunnen na 14 dagen vanaf inschrijving niet worden teruggenomen. En dienen geheel betaald te worden.

6.2. Bij annulering of wijziging van 7 tot 14 dagen voor de opleiding bent u 50% verschuldigd van de lesovereenkomst.

6.3 Bij annulering of wijziging van 24 uur tot 7 dagen voor de opleiding bent u 75%,- verschuldigd. Daarna bent u altijd 100% verschuldigd van de lesovereenkomst.

Heb je het lesgeld vooruitbetaald, dan betalen wij dat binnen 14 dagen (gedeeltelijk) terug naar rato van de nog niet verstreken lesdagen. Betaal je in termijnen dan moet je de achterstallige lesgelden nog voldoen. Studiemateriaal waarvoor je niet betaald hebt, dien je voldoende gefrankeerd aan Beauty Academy Eye for You te retourneren.


6.4 Als u bent verhinderd, mag u 24 uur voor aanvang van de opleiding een vervanger naar de opleiding sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde 24 uur voor aanvang van de opleiding schriftelijk per brief, of e-mail door aan Beauty Academy Eye For You. 

 

6.5 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u altijd de volledige deelnamekosten verschuldigd
6.6. Tussentijdse beëindiging 

In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
6.7 Indien de cursist/student, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn
6.8 Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.
6.9 Beauty Academy Eye For You behoudt zich het recht voor de cursusdata en/of locatie, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. Bij wijziging van de cursusdata en/of locatie worden de cursisten hiervan uiterlijk 24 uur voor de (eerste) les van de betreffende cursus op de hoogte gebracht. 6.10 In geval van volledige Annulering van de opleiding wordt het (restant)bedrag cq. aanbetaling aan de deelnemer terugbetaald.


ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid. 

7.1 Beauty Academy Eye For You is niet verder aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid. Beauty Academy Eye For You is slechts aansprakelijk voor de schade waartoe Beauty Academy Eye For You zich door middel van een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren. 


 

7.2 Beauty Academy Eye For You en vertegenwoordigers van Beauty Academy Eye For You zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een opleiding. 

ARTIKEL 8 – Huisregels 

8. De cursist/student dient zich te gedragen volgens de huisregels van Beauty Academy Eye For You. Indien de cursist/student zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van het opleidingsinstituut dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten/studenten toebrengt, behoudt Beauty Academy Eye For You zich het recht na de cursist/student officieel te hebben gewaarschuwd, over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst met de cursist/student. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats

8.1 Een half uur voor aanvang van de les wordt de cursist/student toegang geboden tot het pand van Beauty Academy Eye For You. De cursist/student wordt geacht op tijd, althans voor aanvang van de les, aanwezig te zijn.
8.2 Tijdens de les is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. 8.3 De cursist/student wordt geacht de aan hem/haar toegewezen werkplek na gebruik schoon en ordelijk achter te laten. De cursist/student wordt geacht de materialen gereinigd achter te laten. 

8.4 Bij absentie van de cursist/student als gevolg van ziekte of andere dringende reden dient de cursist/student zich van tevoren, althans minimaal 24 uur van tevoren af te melden via het daartoe bestemde telefoonnummer van Beauty Academy Eye For You.


8.5 De cursist/student dient voorbereid in de lessen te verschijnen. Voorwaarde hiertoe is het meenemen van de benodigde materialen, boeken en modellen, en daarnaast de gemaakte huiswerkopdracht(en). 


 

8.6 Van de cursist/student wordt tijdens de cursus een actieve en gemotiveerde houding verwacht. 

8.7 Roken is binnen het pand en binnen 5 meter van de voordeur van Beauty Academy Eye For You niet toegestaan. 


ARTIKEL 9 – Bijkomende benodigdheden 

De cursist/student dient zelf zorg te dragen voor gedurende de cursus benodigde modellen. Wanneer het de cursist/student en daarbij ook een medecursist/student niet is gelukt zich van een model te voorzien, Kan men een verzoek indienen om gebruik te maken van een model via de Beauty Academy Eye For You. Beauty Academy Eye For You kan echter in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enig afwezigheid voor een door haar geregelde model.

ARTIKEL 10 – Auteursrechten 

De Beauty Academy Eye For You doet er alles aan om fouten in het studiemateriaal te voorkomen. Mocht U desondanks klachten hebben, meld deze dan binnen een maand na ontvangst van het studiemateriaal aan: Beauty Academy Eye For You, Leidse Rijn 6, 3454 PZ, De Meern.

10.1 De auteursrechten op het door Beauty Academy Eye For You vervaardigde en aan de cursist/student verstrekte lesmateriaal berust bij Beauty Academy Eye For You. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor de eigen studie is dus niet toegestaan Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te weten Beauty Academy Eye For You. 


10.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen vermeld in de studiegids en op de website.

  

ARTIKEL 11 - De Wet Bescherming Persoonsgegevens 

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we U te kennen dat alle door U verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. 

Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van studenten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van een Nieuwsbrief over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. 

De Beauty Academy Eye For You verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wilt U geen Nieuwsbrief meer van ons ontvangen, dan kunt U ons dat schriftelijk of via elektronische weg meedelen. 


ARTIKEL 12 – Garantiebepalingen

Beauty Academy Eye For You staat ervoor in dat haar diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het opleidingsaanbod vermelde procedures, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


ARTIKEL 13 - Geheimhouding

Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

ARTIKEL 14 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Beauty Academy Eye For You. worden gewijzigd. Wijzigingen worden ten minste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan op de website van Beauty Academy Eye For You bekend gemaakt. De cursist/student wordt van een wijziging van de algemene voorwaarden persoonlijk op de hoogte gesteld. 


ARTIKEL 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle overeenkomsten gesloten met Beauty Academy Eye For You is Nederlands Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. De rechtbank te Utrecht is bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of de algemene voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------PRIVACY BELEID:


Beauty Academy Eye For You Beauty Academy Eye For You, gevestigd aan Leidse rijn 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:www.beautyacademy.nl Leidse rijn 6 0307070347

ME Venus is de Functionaris Gegevensbescherming van Beauty Academy Eye For You Hij/zij is te bereiken via maria@beautyacademy.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Beauty Academy Eye For You verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geboortedatum (optioneel)- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- IP-adres- Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautyacademy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Beauty Academy Eye For You verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van jouw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Om goederen en diensten bij je af te leveren- Beauty Academy Eye For You verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Beauty Academy Eye For You neemt [/ niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty Academy Eye For You) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Beauty Academy Eye For You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Beauty Academy Eye For You deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beauty Academy Eye For You blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerkers:

Strato, doel = gegevens opslag

TCI, doel = uitvoeren en verwerken examens diplomering


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Beauty Academy Eye For You gebruikt nu geen cookies. Indien er wel cookies worden gebruikt dan zijn het technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty Academy Eye For You en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maria@beautyacademy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beauty Academy Eye For You wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Beauty Academy Eye For You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beautyacademy.nlBeauty Academy Eye For You
4 augustus 2022